Oferta Científica/Tecnològica

Anàlisis avançades

 • Millora i desenvolupament de metodologies de separació i determinació de tot tipus de substàncies en matrius simples i complexes. Reducció del temps de detecció, costos i simplificació de les anàlisis.
  * Transferència i adaptació de tècniques analítiques ja posades a punt.
 • Disposició de potents recursos en instruments dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.
 • Relació de tècniques analítiques disponibles:

Tècniques analítiques de l’entorn químic

 • Cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses (GC-MS).
 • Cromatografia de líquids acoblada a l’espectrometria de masses (LC-ES-MS) i a masses en tàndem (LC-ES-MS / MS).
 • Possibilitat d’utilització de diferents analitzadors de masses, quadrupol (Q), o triple quadrupol (QQQ), temps de vol (TOF), trampa iònica (IT) i Orbitrap.
 • Espectrometria de masses d’ionització / deserció assistida per una matriu (MALDI) amb analitzadors de temps de vol (MALDI-TOF).*
 • Electroforesi capil·lar (CE) i electroforesi capil·lar acoblada a espectrometria de masses (CE-ES-IT i CE-ES-TOF).
 • Plasma acoblat a l’espectròmetre de masses (ICP-MS).

Tècniques analítiques de l’entorn microbiològic i virològic

 • Tècniques de microbiologia convencional.
 • Tècniques moleculars (PCR, RAPD PCR, DNA arrays) per a la detecció de patògens en mostres d’aliments.
 • Tècniques moleculars (PCR, RAPD PCR, DNA arrays) per a la caracterització de soques d’interès alimentari.
 • Tècniques de diagnòstic virològic molecular qualitatiu (ISO/TS 15216-2:2013) i quantitatiu (ISO 15216-1:2017) de Norovirus i el virus de l'hepatitis A, mitjançant el mètode de referència RTqPCR a temps real.
 • Tècniques moleculars per a la detecció del virus de l'hepatitis E en aliments.
 • Tècniques d'avaluació del efecte virucida mitjançant assajos moleculars i d'infectivitat.


 • © 2024 Universitat de Barcelona - Campus de l'Alimentació de Torribera | Tel.: 934 031 980

  Disseny i SEO: www.comunic-art.com web